STAJYER AYDINLATMA METNİ

STAJYER ÇALIŞANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

“Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. İMES-104 Sok. A Blok No: 28 34764 Ümraniye/İstanbul“ adresinde faaliyet gösteren ALPHA METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ (“ALPHA METALURJİ” veya “ŞİRKET”) olarak CV, öğrenci belgesi, staj sözleşmesi, vesikalık fotoğraflar, ikametgah bilgileri, aile nüfus kayıtları, nüfus cüzdanı fotokopileri, sigorta hizmet dökümleri, öğrenim belgeleri, banka hesap bilgileri tipindeki kişisel verileriniz;

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yasal olarak 18 yaşın altından küçük olmanız halinde velilerinizle iletişime geçilmesi,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi ve sürdürülmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, ALPHA METALURJİ’nin insan kaynakları birimi amirleri ve çalışanlarına, staj yapacağınız ilgili birim amirlerine ve gerekli görülmesi halinde Şirket yöneticilerine aktarılacaktır.  Kanun’un madde 5/1 ve 5/2-d-e-f uyarınca; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Dilediğiniz zaman ALPHA METALURJİ’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya https://www.aht.com.tr/anasayfa/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. İMES-104 Sok. A Blok No: 28 34764 Ümraniye/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya ALPHA METALURJİ’nin veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak alpha@aht.com.tr adresine iletebilirsiniz. ALPHA METALURJİ, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ALPHA METALURJİ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

ALPHA METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

Tarafıma tebliğ edilen “Aydınlatma Metni”ni okudum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde, kişisel verilerimin ALPHA METALURJİ tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde işleneceği konusunda bilgilendirildim.

Stajyer: 

Adı Soyadı        :

Unvanı             :

Tarih / imza     :

 

Menü