Kurumsal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal Sorumluluk Politikamız, ALPHA METALURJİ A.Ş.  personelinin şirket çıkarlarına en uygun şekilde davranmasını ve şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Etik Yönetmeliği tüm ALPHA METALURJİ A.Ş.   çalışanlarını kapsamaktadır.

Personelin iş saatleri dışındaki zamanını değerlendirmesi kendisine özel bir konudur. Ancak ALPHA METALURJİ A.Ş.   personelinin performansını etkileyecek ve işine zarar verebilecek uygulamalar içerisinde olmasına izin vermemektedir.

Menfaat

“Menfaat”, hediye, bahşiş, parasal değeri olan herhangi bir servis olarak tanımlanır.
* Hiçbir personel ya da personel yakınının, rakipler, tedarikçiler ya da iş yapılan başka bir firmayla dolaylı ya da dolaysız menfaat sağlayabileceği bir ilişkisi olmamalıdır.
*  Personel, rakip bir firmanın ya da ALPHA METALURJİ A.Ş.   ile iş yapacak olan özel bir şirketin sahibi veya ortağı olmamalıdır.
*  Hiçbir personel iş yapılan bir firmadan kendi ya da tanıdıklarının adına dolaylı ya da dolaysız şekilde karşılıksız iş yapmasını isteyemez.
*  Şirket bilgisinin, ürününün, programının kişisel çıkar için kullanılmasına ya da üçüncü kişilere kullandırılmasına izin verilemez.

Hediye ve Bahşişler

*   Personel, ALPHA METALURJİ A.Ş.   ile iş yapan ya da yapmak isteyen hiçbir kişi ya da kuruluştan kendi adına para, örnek ürün veya maaşıyla mütenasip olmayan bir hediye kabul edemez.
*   Personel, şüpheli gördüğü durumları yöneticisine bildirmekle yükümlüdür.
*   Bayramlarda ve yılbaşında gelen hediyeler şirkete gelmiş kabul edilir. Bu hediyelerin ne şekilde kullanılacağı, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
*   İş yapılan firmalardan gelen yemek davetleri, içeriğin işle ilgili olması durumlarında kabul edilebilir.

Yasalara Aykırı Davranışlar

 İşyerine silah, patlayıcı ya da yanıcı maddeyle gelmek.
*   Kişiye zimmetli olmayan malı bölüm yöneticisinden yazılı izin almadan iş yerinden çıkartmak.
*   Şirketin ya da şirket personelinin eşyasına bilerek ve isteyerek zarar vermek.
*   Şirket raporlarını ya da kayıtlarını yanıltmak, değiştirmek, tahrip etmek ya da ortadan kaldırmak veya bir başkasının bunları yapmasına yardımcı olmak.
*   Yasa dışı örgütlere üye olmak.

Gizli Bilginin Uygunsuz Kullanımı

*   Her personel, ALPHA METALURJİ A.Ş.  ’yı ilgilendiren tüm finansal ve ticari bilginin şirkete özel ve gizli olduğunu bilmelidir.
*   Bu tür bilgiler, görevlendirme çerçevesi dışında kesinlikle konuşulmaz.
*  Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişi / kişiler dışındaki hiçbir personel, hiçbir medya mensubuna şirketle ilgili bilgi veremez ya da bu konularda onlarla görüşme yapamaz.
*  Ticari Sırlar ve Müseccel Bilgiler;

Personelin, işyerinde çalışması ve görevi nedeniyle öğrendiği her türlü ticari, mesleki, teknik bilgi, “gizli” olarak değerlendirilir. Şirket personelinin, aşağıda belirtilen konularda Üst Yönetim tarafından yetkilendirilmeden üçüncü kişilere bilgi vermesi yasaktır.
> Finansal veriler
> Personel bilgisi
> Pazarlama stratejileri
> İşverenin yurt içi / yurt dışı anlaşmalarla elde ettiği teknolojik bilgiler (know-how)
> Müşteri bilgisi
> Açıklandığında şirketin menfaatine aykırı olabilecek diğer bilgiler

Etnik Ayrımcılık

*    Çalışma alanlarımızda farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız. Çalışanlarımız arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
*    Yaptığımız işin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak bu etkileri en aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını uygulamakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, hammadde seçimi ve üretim faaliyetlerimizin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alırız.
*    Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırmayız. Kanun ve hükümler çerçevesinde belirlenmiş olan yaş sınırlarına riayet ederiz.
*    Etik ilkelere bağlı çalışırız, önce şeffaflık ilkesi ışığında tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlükle çalışır; yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsünden uzak dururuz. ALPHA METALURJİ A.Ş.   olarak hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyiz.
*    Kadın istihdamını destekleme konusunda çaba sarf eder, pozitif ayrımcılık sağlanabilecek noktalarda önceliklendirme yaparız.

Menü